(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nội dung, cơ chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng cách làm có hiệu quả và các điển hình tiên tiến hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ trong toàn quốc...

Ban Chỉ đạo làm việc trên cơ sở trao đổi, bàn bạc dân chủ, tập thể và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp thông qua các cuộc họp và trách nhiệm được giao của mỗi thành viên.

Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

Ngày 17/2/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

2 Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm tổng hợp chung của Ban Chỉ đạo.

Thanh Hoài

Từ khóa: Quy chế hoạt động , Ban Chỉ đạo , hội nhập quốc tế , giáo dục , khoa học , công nghệ