(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Chính (chjatoi85@...) hỏi: Doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động vào làm việc có quy định nam công nhân phải đóng phí tuyển dụng là 4 triệu đồng/người thì có vi phạm quy định của Bộ luật lao động không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Việc tuyển lao động Việt Nam theo khoản 2 Điều 16 và khoản 1 Điều 132 của Bộ luật Lao động được quy định chi tiết tại Điều 7 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ  như sau:

- Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển lao động Việt Nam theo yêu cầu của mình.

- Người lao động có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc làm hoặc đăng ký tại các tổ chức giới thiệu việc làm để tìm việc làm.

Chi phí tuyển lao động

Tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 8 Nghị định 39/2003/NĐ-CP quy định:

- Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí cho việc tuyển lao động (trừ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động) và được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

- Người sử dụng lao động tuyển lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm phải trả phí giới thiệu việc làm cho tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.

- Người lao động đăng ký tìm việc làm thông qua tổ chức giới thiệu việc làm cũng phải nộp hồ sơ cho tổ chức giới thiệu việc làm và nếu nhận được việc làm thì phải trả phí giới thiệu việc làm cho tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.

Mức thu phí tại tổ chức giới thiệu việc làm

Mức thu phí, việc thu nộp phí giới thiệu việc làm được quy định tại Phần II và Phần III Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 7/8/2007 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và xã hội như sau:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Trung tâm giới thiệu việc làm

Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu

việc làm

1

Tư vấn

1.1

Cho người lao động

Lần/người

Không thu

Không quá 10.000

1.2

Cho người sử dụng lao động

Lần/người

Không quá 20.000

Không quá 20.000

2

Giới thiệu việc làm

2.1

Cho người lao động

Người được tuyển

Không thu

Không quá 200.000

2.2

Cho người sử dụng lao động

Người được tuyển

Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

3

Cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

3.1

Cho người lao động

Người được tuyển

Không thu

Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

3.2

Cho người sử dụng lao động

Người được tuyển

Không quá 30% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

Không quá 30% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

 
Tiền lương theo hợp đồng để làm căn cứ tính phí giới thiệu việc làm gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có), không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, tổ chức giới thiệu việc làm quy định mức thu cụ thể đối với từng đối tượng nộp phí cho phù hợp với trình độ của người lao động (lao động phổ thông, lao động có nghề, lao động có trình độ cao đẳng, lao động có trình độ trung cấp, lao động có trình độ đại học...), địa bàn giới thiệu việc làm (trong tỉnh, ngoài tỉnh...), số lượng lao động được giới thiệu..., nhưng không được vượt quá mức thu quy định  này.

- Khi đăng ký tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động, người đăng ký tư vấn phải nộp phí giới thiệu việc làm đối với hoạt động tư vấn theo quy định.

- Phí giới thiệu việc làm đối với hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động chỉ được thanh toán khi tổ chức giới thiệu việc làm thực hiện xong công việc giới thiệu việc làm để người lao động nhận được việc làm.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Chính phản ánh việc doanh nghiệp khi tuyển dụng có quy định lao động nam phải nộp cho doanh nghiệp 4 triệu đồng phí tuyển dụng. Do thông tin ông Chính cung cấp còn chưa rõ việc doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng lao động, hay tuyển dụng thông qua tổ chức giới thiệu việc làm, hay người lao động đăng ký tìm việc làm qua tổ chức giới thiệu việc làm. Vì vậy đề nghị ông Chính đối chiếu các quy định nêu trên để tham khảo.

Nếu doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng lao động, hoặc tuyển dụng lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì công ty phải chi trả mọi chi phí cho việc tuyển dụng và phải trả phí giới thiệu việc làm cho tổ chức giới thiệu việc làm. Người lao động được tuyển dụng không phải trả phí tuyển dụng cho doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp thu phí tuyển dụng 4 triệu đồng là trái quy định.

Nếu người lao động đăng ký tìm việc làm thông qua tổ chức giới thiệu việc làm, khi nhận được việc làm thì phải trả phí giới thiệu việc làm cho tổ chức giới thiệu việc làm, mức phí không quá 200.000 đồng/1 người.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.