(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (quy hoạch nông thôn mới). Quy định áp dụng từ ngày 15/12/2011.


Ảnh minh họa
Theo đó, quy hoạch nông thôn mới phải phù hợp với Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đồ án quy hoạch nông thôn mới phải tuân thủ các đồ án quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt (quy hoạch vùng huyện, vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị…).

Đối với những xã đã có quy hoạch đáp ứng các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới không phải phê duyệt lại; những xã đã và đang lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2012 cần phải rà soát, bổ sung để phù hợp với việc lập quy hoạch theo quy định.

Quy hoạch nông thôn mới được duyệt sẽ là cơ sở để quản lý sử dụng đất, lập dự án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Quy hoạch nông thôn mới bao gồm quy hoạch định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tần kinh tế - xã hội – môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

6 nội dung đồ án quy hoạch nông thôn mới

Theo Thông tư, đồ án quy hoạch nông thôn mới bao gồm 6 nội dung sau:

Một là, phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp. Trong đó, phân tích và đánh giá tổng hợp hiện trạng về điều kiện tự nhiên, môi trường và các hệ sinh thái để từ đó xác định nguồn lực và tiềm năng phát triển. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch đã có; đánh giá hiện trạng về nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, di tích, danh thắng du lịch; phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất.

Hai là, dự báo tiềm năng và định hướng phát triển. Theo đó, sẽ đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất. Dự báo loại hình, tính chất kinh tế chủ đạo như: Kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp… Đồng thời, định hướng phát triển dân số, hạ tầng, kinh tế, môi trường trên địa bàn xã.

Ba là, quy hoạch không gian tổng thể toàn xã. Theo Thông tư, quy hoạch không gian tổng thể toàn xã cần nghiên cứu các phương án cơ cấu tổ chức không gian, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng của xã.

Đây là căn cứ để triển khai 3 nội dung còn lại của đồ án quy hoạch nông thôn mới, bao gồm: Quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Thông tư nêu rõ, trong đồ án quy hoạch nông thôn mới cần thuyết minh, làm rõ hiệu quả của định hướng phát triển không gian và các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

UBND xã là chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức lập, trình UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn mới.

Tuệ Văn