(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời một số thắc mắc của bạn đọc về việc tính phụ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ khi chuyển từ ngành Kiểm sát sang Thanh tra.

Bà Bùi Thị Tuyết Hương (TP. Hồ Chí Minh), ông Dương Tòng Huân (Hậu Giang) đều công tác trong ngành Kiểm sát sau đó chuyển sang ngành Thanh tra công tác liên tục đến nay. Bà Hương, ông Huân muốn biết thời gian công tác trong ngành Kiểm sát có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo Nghị định 76/2009/NĐ-CP không?

Về vấn đề trên, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3669/BNV-TL, ngày 10/11/2009 trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ đã nêu "Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm".

Vấn đề bà Bùi Thị Tuyết Hương và ông Dương Tòng Huân hỏi sẽ được hướng dẫn cụ thể trong thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc