Ngày 28/4, Chính phủ đã ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Theo đó, thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã.

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ở từng cấp có nhiệm vụ chỉ đạo việc vận động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ; kiểm tra các hoạt động của Quỹ thuộc cấp mình quản lý; bảo đảm thu, chi đúng quy định, chấp hành đúng chế độ kế toán, tài chính hiện hành.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa không thuộc ngân sách Nhà nước mà được xây dựng bằng sự đóng góp tự nguyện theo trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng. Quỹ được sử dụng vào các việc như tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ; thăm hỏi và hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi gặp khó khăn trong đời sống; hỗ trợ địa phương có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng mà nguồn vận động ủng hộ thấp; chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, chỉ đạo, vận động xây dựng Quỹ.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo quy định; Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thu, chi Quỹ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động xây dựng Quỹ và cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia chỉ đạo việc quản lý, sử dụng Quỹ theo đúng quy định của Điều lệ này.

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban.

Hồng Hải