(Chinhphu.vn) – Ngày 19/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh: CPV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự buổi lễ.

Theo Quyết định số 34-QĐ/TW ngày 08/09/2011 của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương và Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 08/09/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2015, Hội đồng Lý luận Trung ương gồm 39 đồng chí do đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng; 5 đồng chí Phó Chủ tịch; 1 đồng chí Tổng thư ký và 32 đồng chí Uỷ viên Hội đồng.

Hội đồng Lý luận Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị, có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận; đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Hội đồng thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương; nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng; giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Khẳng định vai trò của công tác lý luận và Hội đồng Lý luận Trung ương đối với sự nghiệp phát triển của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, Hội đồng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn; cùng nhau tìm tòi chân lý trên cơ sở giữ vững nguyên tắc Đảng; nêu cao tính chủ động, sáng tạo và phong cách làm việc khoa học, đặc biệt coi trọng sinh hoạt khoa học của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng.

Hội đồng và cơ quan Hội đồng phải phấn đấu trở thành một cộng đồng khoa học kiểu mẫu cả về tư tưởng, học thuật, đạo đức, văn hoá và phong cách; phấn đấu có những đột phá mới về lý luận.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, Hội đồng sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động và đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, hoàn thiện chương trình nghiên cứu lý luận chính trị.

Hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ này hướng mạnh vào từng tiểu ban. Các tiểu ban bao gồm những thành viên chuyên sâu trên từng lĩnh vực, có điều kiện nghiên cứu, trao đổi những vấn đề lý luận - thực tiễn theo lĩnh vực được phân công. Hoạt động của các tiểu ban là hoạt động nòng cốt, một nhân tố góp phần quyết định chất lượng hoạt động của Hội đồng.

Thanh Hằng