(Website Chính phủ) - Ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyến Tấn Dũng đã ký Quyết định số 478/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sài Gòn là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 477/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Đà Nẵng và hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 477 và 478/QĐ-TTg )