(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đối tượng khi chuyển ngành đã được giải quyết chế độ chuyển ngành theo quy định thì thời gian phục vụ trong quân đội không được tính là thời gian để trả trợ cấp thôi việc.

Giải đáp về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với trường hợp ông Hoàng Văn Thiện (tỉnh Bình Định), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương cộng phụ cấp lương (nếu có).

Trường hợp ông Hoàng Văn Thiện từ tháng 11/1981 đến tháng 11/2011 làm việc tại Xí nghiệp Khảo sát xây dựng số 3 (nay là Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng Miền Trung) khi chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng Miền Trung có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Thiện thực tế làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng Miền Trung.

Theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chưa được trợ cấp thôi việc thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ông Thiện có thời gian làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghĩa Bình từ tháng 3/1975 đến tháng 10/1981, theo Công văn số 149/BCH-TC ngày 16/2/2012 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và Quyết định số 320/KS-TC ngày 28/10/1981 của Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát xây dựng số 3 thì khi chuyển ngành ông Thiện đã được giải quyết chế độ chuyển ngành theo Quyết định số 178/CP ngày 20/7/1974 của Chính phủ về việc sửa đổi chính sách đối với quân nhân chuyển ngành và phục viên đối với thời gian phục vụ trong quân đội. Do đó, thời gian phục vụ trong quân đội của ông Thiện không được tính là thời gian để trả trợ cấp thôi việc theo khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân