(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 5 đạt 55.490 tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước đạt 291.253 tỷ đồng.

Như vậy, tổng thu ngân sách 5 tháng qua bằng 39,3% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5 ước đạt 73.945 tỷ đồng, lũy kế chi 5 tháng ước đạt 338.021 tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán, tăng 10,8 % so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, chi đầu tư  phát triển thực hiện 5 tháng đạt 36,7% dự toán, giảm 2,6%, chi trả nợ và viện trợ ước đạt 41,8% dự toán…

Như vậy, trong tháng 5/2012, bội chi ngân sách ước khoảng hơn 18.400 tỷ  đồng, lũy kế 5 tháng bội chi khoảng 46.768 tỷ  đồng.

Huy Thắng