(Chinhphu.vn) – Ngày 22/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia nhiệm kỳ 2012-2016.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia trong xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống. Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 6 đã xác định việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ là khâu đột phá, trong đó tập trung đổi mới công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, phương thức đầu tư, cơ chế tài chính, chính sách cán bộ, cơ chế hoạt động tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý bám sát mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ của đất nước và các nhiệm vụ, giải pháp vừa được Hội nghị Trung ương 6 thông qua, cùng nhau thảo luận, hoạch định và đề ra các giải pháp thiết thực, nhằm đưa khoa học và công nghệ nước ta phát triển ngày càng nhanh, đóng góp tích cực và ngày càng nhiều cho đất nước.

Trước mắt, Hội đồng cần tập trung nghiên cứu hệ thống cơ chế chính sách cho hoạt động khoa học công nghệ, trong đó năm 2013 tập trung hoàn thiện chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Hội đồng nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, thù lao cho các nhà khoa học, từ lựa chọn đề tài và đề xuất cơ chế, đặc biệt là những vấn đề mà xã hội có nhu cầu như Chống hao hụt trong sản xuất nông nghiệp, tạo nước ngọt cho các đảo… đồng thời đề xuất cụ thể cơ chế cho nhóm sản phẩm trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng lưu ý Hội đồng nghiên cứu cơ chế khoán trong thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, các cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý Hội đồng nghiên cứu cơ chế khoán trong thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, xây dựng kế hoạch trong 5 năm tới cũng như các cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giải đáp những băn khoăn của các nhà khoa học về các vấn đề đang là rào cản của khoa học và công nghệ hiện nay như cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, cơ chế chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức, thu hút nguồn nhân lực…

Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tư vấn, đề xuất kịp thời từ Hội đồng nhằm đổi mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ để khoa học và công nghệ sớm trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và là động lực then chốt cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng nhiệm kỳ thứ tư (2009-2013) đã hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao như nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật, chiến lược, nghị định, quyết định của Thủ tướng…

Hội đồng đã chủ động tổ chức và tham gia các cuộc tọa đàm, hội thảo tham vấn với các chuyên gia khoa học trong nước và nước ngoài, với các doanh nhân và tiến hành 5 đợt khảo sát thực tế tại 15 tỉnh thành trong cả nước nhằm tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động khoa học công nghệ và tác động của các cơ chế chính sách tới phát triển kinh tế- xã hội… 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2016, Hội đồng sẽ tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến cho các đề  án bổ sung, sửa đổi một số luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Năng lượng nguyên tử…

Đồng thời, đóng góp ý kiến vào các Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ như xây dựng quy hoạch hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ, đổi mới mô hình và phương thức hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ, chính sách sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ và trọng dụng người tài, chính sách phát triển thị trường công nghệ, đổi mới chính sách đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, đường lối và chính sách hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.

Đây là những nội dung quan trọng được đề cập trong Dự thảo đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ" đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.  

Hội đồng phối hợp chặt chẽ  với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác tập trung nghiên cứu, tư vấn với Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tác động của hệ thống cơ chế chính sách đối với hoạt động khoa học và công nghệ, chính sách phát triển đội ngũ khoa học và công nghệ, chính sách thu hút các nhà đầu tư công nghệ, nguồn nhân lực công nghệ… 

Tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động của Hội đồng trong việc giúp Thủ tướng đưa ra những quyết sách về phát triển khoa học và công nghệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của đất nước.  

Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc