Từ khóa: Hải Phòng , chủ trì , họp , Nguyễn Tấn Dũng , giải quyết , chỉ đạo , thu hồi đất