(Chinhphu.vn) - Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty cổ phần công nghệ Lục Tỉnh xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi mua bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cho người lao động.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, thì trừ các khoản chi quy định tại các điểm a, b, c, d, e, h, i, k khoản 2 Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và khoản 6 Điều 1 Nghị định 122/2011/NĐ-CP, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Điểm n, khoản 6, Điều 1, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012) bao gồm:

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân;

Thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh;

Tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

Các khoản chi tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Do đó, từ năm 2012 nếu các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người cho người lao động đáp ứng các điều kiện nêu trên và được ghi cụ thể điều kiện được hưởng, mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp các khoản chi mua bảo hiểm nêu trên trước năm 2012 thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy định tại các Thông tư số 130/2008/TT-BTC; Thông tư số 18/2011/TT-BTC).

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp