(Chinhphu.vn) - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam khẳng định đã triển khai kịp thời Nghị định số 89/2008/NĐ-CP và Thông tư số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, không chậm trễ như phản ánh của ông Trịnh Xuân Hà.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trịnh Xuân Hà (tỉnh Quảng Nam) phản ánh: Tỉnh Quảng Nam chậm triển khai Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Vấn đề này, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam đã có Văn bản số 1231/LĐTBXH-NCC, ngày 11/11/2009 trả lời như sau:

Thứ nhất, về triển khai Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ:

Ngày 21/6/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đến ngày 13/8/2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, đến ngày 4/9/2009 Bộ LĐTBXH mới ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành (ngày 19/10/2009). Ngày 20/10/2009 Sở LĐTBXH đã ban hành Công văn số 1137/LĐTBXH-NCC triển khai thực hiện Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

Thứ hai, về triển khai Thông tư số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Liên Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH.

Ngày 22/5/2009, Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời triển khai Thông tư số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Liên Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ, ngày 3/6/2009, Sở LĐTBXH tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 đến UBND các huyện, thành phố và Phòng LĐTBXH.

Như vậy, ngành LĐTBXH tỉnh Quảng Nam đã triển khai kịp thời Nghị định số 89/2008/NĐ-CP và Thông tư số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH, không chậm trễ như phản ánh của ông Trịnh Xuân Hà.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc