(Chinhphu.vn) - Huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng, đủ theo các chính sách của Nhà nước khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Bùi Thị Cõn (mẹ bà Trần Thị Huệ) tại thời điểm thu hồi đất.

Như Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa tin, Bà Trần Thị Huệ (xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình) kiến nghị việc địa phương thu hồi 1 sào 8 thước ruộng của mẹ bà để xây dựng Khu công nghiệp Gia Lễ, nhưng chỉ đền bù 28 triệu đồng và không được giải quyết 10% đất tái sản xuất kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

Về kiến nghị của bà Trần Thị Huệ, ngày 30/9/2009 UBND tỉnh Thái Bình đã có Công văn số 1902/UBND-TCD giao UBND TP. Thái Bình kiểm tra, xem xét, giải quyết.

Ngày 18/1/2010, Cổng TTĐT Chính phủ nhận được Công văn số 102/BC-UBND của UBND TP. Thái Bình thông báo kết quả giải quyết trường hợp gia đình bà Bùi Thị Cõn như sau:

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng, đủ

Bồi thường đất nông nghiệp 646 m2 x 29.000đ

18.734.000đ

Hỗ trợ 2.000đ/m2 đất nông nghiệp 646 m2 x 2.000đ

1.292.000đ

Bồi thường hoa màu trên đất

646 m2 x 1.800đ

1.162.800đ

Hỗ trợ ổn định đời sống

2 khẩu x 468.000đ/khẩu

936.000đ

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp 1 lao động x 900.000đ/lđ

900.000đ

Hỗ trợ lãi suất tiền gửi ngân hàng  

1.906.400đ

Hỗ trợ thu nhập 3 vụ không canh tác được  

3.488.400đ

Tổng

 

28.419.600đ

Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 30/1/2007 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và UBND các xã Đông Mỹ, Đông Dương, Đông Thọ, huyện Đông Hưng để xây dựng Khu công nghiệp Gia Lễ, ngày 29/5/2007 UBND huyện Đông Hưng ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND thu hồi 646m2 loại đất trồng lúa (LUC) thuộc quỹ đất nông nghiệp giao ổn định của hộ gia đình bà Bùi Thị Cõn (thời điểm năm 2007, xã Đông Mỹ còn thuộc huyện Đông Hưng).

Căn cứ các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-UBND ngày 24/2/2005 của UBND tỉnh Thái Bình (có hiệu lực thi hành tại thời điểm thu hồi đất của hộ gia đình bà Cõn cũng như các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng Khu công nghiệp Gia Lễ); Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Hưng đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất thu hồi của các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân và được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 19/6/2007, trong đó hộ gia đình bà Cõn được bồi thường, hỗ trợ số tiền là 23.024.800 đồng.

Căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Hưng đã nhiều lần thông báo chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, hộ gia đình bà Cõn và một số hộ gia đình khác thuộc xã Đông Mỹ chưa chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng đất thu hồi.

Từ tháng 1/2008, xã Đông Mỹ chuyển về TP. Thái Bình. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, thời điểm tháng 8/2008, UBND TP. Thái Bình đã phối hợp với huyện Đông Hưng để giải quyết tồn tại về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với một số hộ gia đình thuộc dự án xây dựng Khu công nghiệp Gia Lễ (trong đó có hộ gia đình bà Cõn). Để các hộ gia đình đỡ bị thiệt thòi (do chậm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ), UBND tỉnh Thái Bình đã đồng ý hỗ trợ thêm cho các hộ khoản lãi suất tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ thu nhập đối với 3 vụ không canh tác được. Theo đó, hộ gia đình bà Cõn được hỗ trợ thêm 5.394.800 đồng.

Tổng cộng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Cõn là 28.419.600 đồng, gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng vào tháng 9/2008.

Không có cơ sở để giải quyết đất tái sản xuất kinh doanh

Đối với đề nghị được giải quyết 10% đất tái sản xuất kinh doanh của bà Huệ, ý kiến của UBND TP. Thái Bình như sau: Việc giải quyết đất tái sản xuất kinh doanh cho hộ gia đình (theo quy định của tỉnh Thái Bình là 5%) chỉ được thực hiện đối với các hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi kể từ ngày 2/7/2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành) theo quy định tại Quyết định số 6/2008/QĐ-UBND ngày 8/8/2008 của UBND tỉnh Thái Bình.

Như vậy, việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Cõn đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Hưng thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng, đủ theo các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được UBND tỉnh Thái Bình quy định tại thời điểm thu hồi đất. Việc bà Huệ đề nghị được giải quyết 10% đất tái sản xuất kinh doanh cho hộ gia đình bà Cõn - người bị thu hồi ruộng để xây dựng khu công nghiệp Gia Lễ là không có cơ sở để giải quyết.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND TP.Thái Bình đã có Văn bản thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân gửi Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc