(Chinhphu.vn) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là một trong những nhiệm vụ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 26/2011/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ TNMT.

Quy định cụ thể 20 nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Quyết định nêu rõ, Tổng cục có nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ TNMT quyết định hoặc quyết định theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TNMT việc cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản... Tổ chức thực hiện quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quản lý hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp hoạt động đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản, hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, Tổng cục còn thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, tổng hợp hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước; đề xuất các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản...

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có 9 đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Địa chất; Vụ Khoáng sản; Vụ Chính sách và Pháp chế; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản (có 2 Chi cục đặt tại miền Trung và miền Nam).

Ngoài ra, Tổng cục có 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc như: 2 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và miền Nam, 4 Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm...

Lãnh đạo Tổng cục có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ TNMT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Tuấn Khang