(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tổ chức tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá thành tựu, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong tình hình mới.

Một buổi huấn luyện tại trường quân sự tỉnh Bình Định

Thủ tướng yêu cầu việc tổng kết ở cấp tỉnh phải hoàn thành trong tháng 8/2010; ở cấp Bộ, ban, ngành Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 hoàn thành trong tháng 9/2010.

Kết quả và hạn chế sau 10 năm triển khai

Đánh giá công tác giáo dục quốc phòng - an ninh những năm vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, công tác đã được triển khai rộng rãi, dần đi vào nền nếp và có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh còn bộc lộ một số hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cả cán bộ chủ trì đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới và âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam chưa được đầy đủ, sâu sắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa được quan tâm đúng mức.

Đội ngũ giáo viên, giảng viên về giáo dục quốc phòng - an ninh thiếu về số lượng, chất lượng còn hạn chế, phương pháp tổ chức thực hiện môn học ở nhiều cơ sở giáo dục - đào tạo chậm đổi mới. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định của pháp luật chưa cao, nhất là cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân có lúc, có nơi chưa được coi trọng đúng mức, hiệu quả còn hạn chế. Tiến độ xây dựng các Trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên chưa được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, các chính sách về giáo dục quốc phòng - an ninh còn có những bất cập…

Cần đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, nội dung tổng kết phải đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những việc chưa làm được, những hạn chế, làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh những năm qua. Từ đó, đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh thời gian qua.

Tại cấp xã, huyện sẽ không tổ chức hội nghị tổng kết mà soạn thảo báo cáo tổng kết gửi lên UBND, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp huyện, tỉnh.

Cấp quân khu do Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu chủ trì tổng kết và phải hoàn thành trong tháng 9/2010. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tổng kết trong quý IV/2010.

Thủ tướng chỉ thị, UBND cấp tỉnh, các Bộ, ngành, Bộ Tư lệnh các quân khu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức tổng kết trước ngày 5/2/2010, kết quả tổng kết trước ngày 10/10/2010.

Phương Mai
(Nguồn: Chỉ thị số 2009/CT-TTg)