(Chinhphu.vn) – Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán được trích tối đa không quá 3 tháng lương thực tế cho quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nếu đạt tiêu chí về lợi nhuận và số lượng chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành cơ chế trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/11/2009.

Theo đó, nếu lợi nhuận thực hiện năm nay của Sở Giao dịch chứng khoán tăng hơn hoặc bằng năm trước, đồng thời số lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch năm nay cũng tăng hơn so với năm trước thì sẽ được trích tối đa không quá 3 tháng lương thực tế cho 2 quỹ nêu trên.

Tương tự, Trung tâm Lưu ký chứng khoán chỉ được trích lập tối đa 3 tháng lương thực tế vào 2 quỹ trên khi đạt cả 2 tiêu chí: Lợi nhuận thực hiện năm nay tăng hơn hoặc bằng năm trước; số lượng chứng khoán đăng ký, lưu ký năm nay tăng so với năm trước.

Nếu đạt 1 trong 2 tiêu chí trên thì Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán được trích tối đa không quá 2 tháng lương thực tế. Trường hợp không đạt cả 2 tiêu chí này nhưng hoạt động có lãi thì được trích tối đa không quá 1 tháng lương thực tế.

Cơ chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 9/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009.

Mai Hương
(Nguồn: Quyết định số 1833/QĐ-TTg)