(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong tháng 5 và tháng 6/2012.

Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Ảnh minh họa

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo xây dựng Chương trình phát triển thanh niên của Bộ, ngành, địa phương mình bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên; kết hợp, lồng ghép Chương trình này với việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Bộ, ngành, địa phương.

Trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ các nhiệm vụ, phân công cụ thể tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, thời hạn hoàn thành... để bảo đảm việc thực hiện hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược; vị trí, vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt và triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 trong tháng 5 và tháng 6/2012. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược.

Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương định kỳ đối thoại với thanh niên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Từ năm 2013, định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên.

Mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng thời, 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; đạt 450 sinh viên trên một vạn dân; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 500.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn pháp luật cho 300.000 thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số,...

Phương Hiển

Từ khóa: Chiến lược Thanh niên , thanh niên tình nguyện , Đoàn thanh niên