(Chinhphu.vn) - Ngày 23/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo đối với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ nghiên cứu, có ý kiến về sự cần thiết của Đề án trên, trong điều kiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, căn cứ vào đó tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang xây dựng, phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh, thành phố mình (đến nay có nhiều tỉnh, thành phố đã phê duyệt xong Quy hoạch), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 29/2/2012.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu làm rõ các vấn đề bất hợp lý, cần khắc phục trong chính sách phát triển giáo dục, đào tạo đối với đồng bào người dân tộc hiện nay.

Đồng thời, đề xuất danh mục các chính sách cần điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn 2012 - 2020 để phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các vùng dân tộc, miền núi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2012.

Nam Khánh