Trường tôi có một số đối tượng sau đề nghị được giải đáp:

- Trước đây là giáo viên giảng dạy; sau đó có quyết định phân công về làm công tác quản lý (BGH, trưởng, phó phòng) vẫn giữ ngạch giáo viên và được phân định mức giờ chuẩn đứng lớp hàng năm (hiện nay cán bộ quản lý có định mức giờ chuẩn được giao hàng năm). Vậy những đối tượng này có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo hay không? 

- Cán bộ, giáo viên (kể cả trường hợp trên) được cử đi học chính trị (có tập trung và không tập trung) nhưng thời gian đi học này không thể hiện trên sổ BHXH, thì có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo hay không?

- Trước đây là giáo viên giảng dạy trên lớp, mã ngạch là ngạch chuyên viên sau đó được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, có giờ chuẩn giảng d

Trường tôi có một số đối tượng sau đề nghị được giải đáp:

- Trước đây là giáo viên giảng dạy; sau đó có quyết định phân công về làm công tác quản lý (BGH, trưởng, phó phòng) vẫn giữ ngạch giáo viên và được phân định mức giờ chuẩn đứng lớp hàng năm (hiện nay cán bộ quản lý có định mức giờ chuẩn được giao hàng năm). Vậy những đối tượng này có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo hay không? 

- Cán bộ, giáo viên (kể cả trường hợp trên) được cử đi học chính trị (có tập trung và không tập trung) nhưng thời gian đi học này không thể hiện trên sổ BHXH, thì có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo hay không?

- Trước đây là giáo viên giảng dạy trên lớp, mã ngạch là ngạch chuyên viên sau đó được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, có giờ chuẩn giảng dạy hàng năm, nhưng vẫn giữ ngạch là chuyên viên cho đến nay. Vậy những đối tượng này có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo hay không?