(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ông Vũ Khánh (thành phố Hà Nội) hỏi: Người có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ sau ngày được tuyển dụng, đến nay vẫn hưởng lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng thì có được điều chỉnh bậc lương theo Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26/7/2005 của Bộ Nội vụ và thời gian nâng bậc lương tiếp theo được tính từ thời điểm nào?

Về vấn đề này, ngày 15/9/2008, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 2808/BNV-CCVC trả lời như sau:

Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26/7/2005 của Bộ Nội vụ đã được thay thế bởi các Thông tư số: 4/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007, Thông tư số 6/2007/TT-BNV ngày 4/7/2007, Thông tư số 7/2007/TT-BNV ngày 4/7/2007 của Bộ Nội vụ. Như vậy, đối với các trường hợp có học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ khi tuyển dụng vào các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp sẽ được hưởng lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng (đối với Thạc sỹ), bậc 3 của ngạch tuyển dụng (đối với Tiến sỹ) theo quy định tại các Nghị định sau của Chính phủ: Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định 116/2003/NĐ-CP, Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 8/2007/NĐ-CP ngày 15/1/2007 sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 9/2007/NĐ-CP ngày 15/1/2007 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.

Trường hợp cụ thể của ông Vũ Khánh, nhận bằng Thạc sỹ (tháng 1/2008) sau ngày được tuyển dụng (tháng 6/2006) không thuộc đối tượng được điều chỉnh lên lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.

Ban Bạn đọc