(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Kim Ngân (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quy định tại Điều 25, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

Theo phản ánh của ông Ngân, tại Điều 25 Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định: "Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)".

Theo cách hiểu của ông Ngân thì cách tính thời hạn tại Thông tư này quy định quý tiếp theo của Quý II  là Quý III, tháng đầu tiên của Quý III là tháng 7, ngày cuối cùng báo cáo thuế giá trị gia tăng tháng 7 là ngày 20/8, vậy thời hạn cuối cùng của báo cáo hóa đơn quý II là ngày 20/8. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp nộp thuế sau ngày 20/7 bị coi là không nộp.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Ngân đề nghị Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 25, Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I sẽ nộp chậm nhất là ngày 20/4; Quý II sẽ là 20/7; Quý III sẽ là ngày 20/10 và Quý IV là ngày 20/1 của năm sau. Một số trường hợp khác phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư.

Về xử phạt nộp chậm

Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính đã có Công văn số 18036/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư nêu trên. Tại điểm 2, Công văn đã hướng dẫn về việc chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn.

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt, trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại khoản 3, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: hóa đơn , hóa đơn tự in , Thông tư 153/2010/TT-BTC , Nghị định 51/2010/NĐ-CP