(Chinhphu.vn) - Ông Trương Minh Triều (truongminhtrieu@..) được bổ nhiệm chức vụ Trạm trưởng Trạm Thú y huyện, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Thú y tỉnh Bình Định. Ông Triều hỏi, ông có phải là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 5, Điều 11, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp ông Triều như sau:

Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định, người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước là công chức.

Đồng thời, Điều 5 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và được giao biên chế công chức hàng năm thì người được tuyển dụng theo biên chế công chức để bố trí vào vị trí việc làm, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được xác định là công chức.

- Việc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập phải được xác định bằng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

Chức năng trạm thú y cấp huyện

Điểm b, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y quy đinh, trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y ở địa phương, tại  các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp huyện.

Theo Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/5/2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Chi cục Thú y là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y (bao gồm cả thú y thuỷ sản) trên địa bàn tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức, tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư này quy định, các Trạm Thú y huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là đơn vị trực thuộc Chi cục thú y cấp tỉnh.

Về biên chế công chức, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 3 Thông tư này, biên chế công chức của Chi cục, bao gồm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, người làm việc trong các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục. Không thấy có quy định biên chế công chức đối với Trạm trưởng thú y cấp huyện.

Như vậy, theo các quy định của pháp luật về thú y nêu trên thì Trạm Thú y cấp huyện là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y ở cấp huyện.

Về thắc mắc của ông Trương Minh Triều, theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 08/2011/TT-BNV, việc Trạm trưởng Thú y huyện có được xác định là công chức hay không, bên cạnh việc căn cứ vào chức năng quản lý nhà nước về thú y của Trạm Thú y huyện, còn phải căn cứ vào biên chế công chức khi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào vị trí việc làm, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin, bài liên quan:

>> Căn cứ xác định là công chức

>> Về việc xác định chức vụ "quyền trưởng đơn vị" là công chức

>> Tiêu chuẩn xét tuyển công chức xã, phường, thị trấn

Từ khóa: công chức , đơn vị sự nghiệp công lập