(Chinhphu.vn) – Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) được xây dựng thống nhất trên toàn quốc và quản lý tại Trung tâm CSDLQG về dân cư thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Hoạt động quản lý thuê bao trả trước sẽ dễ dàng, hiệu quả hơn nhiều nếu có CSDLQGDC.

Nghị định 90/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18/8/2010 quy định về CSDLQGDC nêu rõ mục tiêu của việc xây dựng CSDL này là để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

Được xây dựng và quản lý tại Trung tâm CSDLQGDC thuộc Bộ Công an

CSDLQGDC được xây dựng và quản lý tại Trung tâm CSDLQG về dân cư thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo Nghị định, thông tin của công dân được thu thập, cập nhật trong CSDLQGDC bao gồm: Họ và tên, số định danh cá nhân, ảnh cá nhân, quê quán, giới tính, dân tộc, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, mã số thuế cá nhân, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi ở,....

Bộ Công an sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Chính phủ điều chỉnh, bổ sung thông tin của công dân được thu thập, cập nhật trong CSDLQGDC.

Các đối tượng được khai thác và sử dụng CSDLQGDC

CSDLQGDC là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử.

Các đối tượng sau sẽ được khai thác và sử dụng CSDLQGDC gồm: Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì CSDLQGDC được quyền khai thác dữ liệu về dân cư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Nhưng việc khai thác dữ liệu về dân cư ngoài phạm vi quản lý phải được cơ quan quản lý CSDLQGDC có thẩm quyền phê duyệt.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cũng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư nhằm phục vụ những mục đích chính đáng của mình.

Đồng thời, công dân đã đăng ký thông tin trong CSDLQGDC có quyền khai thác sử dụng thông tin của mình đã đăng ký.

Trong đó, có một số đối tượng phải nộp lệ phí khi yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư. Và đặc biệt là không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư có thẩm quyền cho phép.

5 hình thức khai thác CSDLQGDC

Bao gồm: Trên mạng Internet; qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDLQGDC quy định; qua mạng chuyên dùng; qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; hoặc bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý CSDLQGDC và bên khai thác, sử dụng dữ liệu và dân cư theo quy định của pháp luật.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về CSDLQGDC. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CSDLQGDC.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.

Quốc Hà

(Nguồn: Nghị định 90/2010/NĐ-CP)