(Cổng TTĐT Chính phủ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Kết quả thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2008.

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.

Diệu Hương

(Nguồn: Công văn số 3439/VPCP-KGVX)