(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định hồ sơ lâm sản và kiểm tra đảm bảo nguồn gốc gỗ và lâm sản ngoài gỗ; áp dụng đối với tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, để đảm bảo nguồn gốc lâm sản trong hoạt động khai thác, kinh doanh lâm sản,… chủ lâm sản phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận lâm sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp lâm sản được mua của nhiều hộ gia đình khai thác từ vườn nhà, cây trồng phân tán thì người mua lâm sản lập bảng kê lâm sản, có chữ ký xác nhận của đại diện hộ gia đình đó.

Thời gian xác nhận lâm sản và trả kết quả tại cơ quan xác nhận không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp kiểm tra hồ sơ và lâm sản đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.

Kiểm tra nguồn gốc lâm sản theo kế hoạch hoặc đột xuất

Theo Dự thảo Thông tư, việc kiểm tra bảo đảm nguồn gốc lâm sản hợp pháp được tổ chức thực hiện tại nơi khai thác hoặc trong quá trình vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản.

Hoạt động kiểm tra lâm sản có thể được thực hiện theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất. Trong đó, mọi trường hợp kiểm tra lâm sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định cụ thể việc kiểm tra lâm sản trong từng giai đoạn từ khi khai thác lâm sản; tại cơ sở chế biến, kinh doanh, nơi cất giữ và kiểm tra lâm sản trong lưu thông.

Đức Mạnh