(Chinhphu.vn) – Để tăng cường các biện pháp chống tiêu cực trong tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bổ sung quy định về xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cụ thể, theo  dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh hoặc Thanh tra giáo dục các cấp là bộ phận tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi.

Thời hạn nhận bằng chứng là trong vòng 7 ngày, tính từ khi kết thúc ngày thi. Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp.

Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng theo quy định; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, bằng chứng đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý.

Đồng thời, triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy chế thi theo thông tin đã được cung cấp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Quy chế thi.

Đặc biệt, để bảo vệ người cung cấp thông tin, dự thảo quy định: Thông tin và danh tính người cung cấp thông tin phải được bảo mật.

Chấm lại để kiểm tra 10% số lượng bài

Cũng để tăng cường các biện pháp đảm bảo tính khách quan trong chấm thi tự luận tốt nghiệp phổ thông trung học, dự thảo dự kiến bổ sung quy định về chấm kiểm tra, chấm thẩm định.

Theo đó, mỗi Hội đồng chấm thi có một tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi, thực hiện chấm lại để kiểm tra ít nhất 10% số lượng bài thi do các giám khảo đã chấm xong, theo tiến độ chấm của Hội đồng chấm thi.

Về chấm thẩm định bài thi tự luận, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định bài thi các môn tự luận của một số Hội đồng chấm thi. Hội đồng chấm thẩm định có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

Trần Mạnh