(Chinhphu.vn) – Ông Hồ Sĩ Dũng (Nghệ An) là giáo viên trường THCS, đề nghị giải đáp về chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên dạy kiêm nhiệm môn thể dục tại cơ sở giáo dục công lập.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp câu hỏi của ông Dũng như sau:

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013.

Chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao được quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg.

Chế độ bồi dưỡng                           

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Chế độ trang phục

Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 2 đôi giầy thể thao/năm, 4 đôi tất thể thao/năm, 4 áo thể thao ngắn tay/năm.

Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm.

Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 5 Quyết định trên, chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hàng tháng; Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Trường hợp ông Hồ Sĩ Dũng là giáo viên dạy kiêm nhiệm môn thể dục tại trường THCS công lập, theo quy định nêu trên khi giảng dạy 1 tiết thực hành ông được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 1% mức lương tối thiểu chung, khoản tiền bồi dưỡng này được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hàng tháng; Về trang phục, cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học, giáo viên kiêm nhiệm môn thể dục một năm được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

Về chế độ ưu đãi đối với giáo viên dạy thể dục

Từ khóa: giáo viên thể dục thể thao , 51/2012/QĐ-TTg