(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Tuyết (tuyetvn03@yahoo.com) hỏi: Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của cơ quan Sở (cấp I) thì có đúng quy định không?

Câu hỏi của bà Tuyết được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội tư vấn như sau:

Cơ quan Sở trực thuộc UBND cấp tỉnh mà bà Nguyễn Thị Tuyết phản ánh là cơ quan nhà nước có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo đó, việc bổ nhiệm kế toán trưởng do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đề nghị và do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định, sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp.

Tại điểm 1.2, Mục IV, Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ngày 15/6/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước quy định: “Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình Chủ tịch UBND cấp đó bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ”.

Như vậy, việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của cơ quan Sở trực thuộc UBND cấp tỉnh là đúng với quy định của pháp luật.

                                                                                    Luật sư Trần Văn Toàn

                                                                             VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

*Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.