(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Liêm (ntliem@thbt.vn) hiện đang làm kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre. Ông Liêm được giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cơ quan, thuộc Phòng Hành chính tổ chức – Kế hoạch tài vụ. Ông Liêm muốn biết điều kiện và thủ tục để được bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị ông công tác.

Vấn đề này được Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre trực thuộc UBND tỉnh Bến Tre là đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thuộc đối tượng áp dụng  Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Căn cứ vào các Điều 46; Điều 47; khoản 2, Điều 45 thì tiêu chuẩn và điều kiện chuyên môn của kế toán trưởng, việc cử phụ trách kế toán, bổ nhiệm kế toán trưởng được quy định như sau:

- Kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên đối với đơn vị cấp Trung ương và đơn vị cấp tỉnh; đơn vị kế toán ở cấp huyện và xã, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.

- Kế toán trưởng ở các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ở cấp Trung ương và cấp tỉnh phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên. Đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.

- Đối với những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm; đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bậc trung cấp hoặc cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm đối với mọi cấp và mọi đơn vị.

- Người được bố trí làm kế toán trưởng phải là người đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính và không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;

- Các đơn vị kế toán chưa có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ nhiệm kế toán trưởng thì được cử người phụ trách kế toán. Đối với đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng theo quy định.

- Việc bố trí, bãi miễn kế toán trưởng thuộc đơn vị kế toán có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đề nghị và do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định, sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp.

Về trường hợp ông Nguyễn Thanh Liêm, nếu ông đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn của chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo các quy định trên, ông cần trình bày nguyện vọng với Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre, để Giám đốc xem xét, đối chiếu với nhu cầu của đơn vị, có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho ông theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định bổ nhiệm, hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của kế toán trưởng cấp trên trực tiếp.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.