(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án cũng góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục; đồng thời nâng cao tri thức về quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên và học viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: TTXVN
Chiều 22/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan thực hiện Đề án; kết quả tuy còn khiêm tốn nhưng là cơ sở ban đầu quan trọng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung về quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là sự thể hiện sinh động đường lối, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay, Đảng ta coi trọng con người, lấy con người, quyền con người là trung tâm cho việc hoạch định chính sách, pháp luật. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Chỉ ra phương hướng thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cần khắc phục hạn chế, bất cập từ nguyên nhân chủ quan để đưa hoạt động của Đề án theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung được phê duyệt; phấn đấu thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra là đến năm 2025, có 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người. Theo đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm không chỉ của các bộ, ngành tham gia Đề án mà cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng về giáo dục quyền con người ở Việt Nam, góp phần xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngày 5/9/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”. Đề án được triển khai nhằm thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác nhân quyền trong tình hình mới”, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người; đồng thời thực hiện cam kết, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về đẩy mạnh hoạt động giáo dục quyền con người.

Ảnh: TTXVN

Sau hơn 4 năm triển khai, Đề án đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án. Nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân bước đầu đã triển khai việc tích hợp, lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục, đào tạo; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người; tập huấn đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ tham gia xây dựng chương trình, sách giáo khoa; xây dựng nhiều tài liệu tham khảo và chuyên khảo về quyền con người phục vụ công tác giáo dục; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giáo dục quyền con người với các chuyên gia, nhà giáo về giáo dục quyền con người ở một số nước.

Việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án cũng góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục; đồng thời nâng cao tri thức về quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên và học viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các hoạt động của Đề án đã được đưa vào báo cáo về tình hình thực hiện quyền con người ở Việt Nam cũng như trong các cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế; được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao về nỗ lực và quyết tâm của Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy giáo dục quyền con người; góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng nhất trí cho rằng, về cơ bản, các hoạt động của Đề án được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, mặc dù trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh nghiêm trọng thời gian qua nhưng nhìn chung, các cơ quan tham gia Đề án đã nỗ lực thực hiện được các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công của Đề án.

Theo TTXVN