(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Ảnh minh họa

Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là quá trình xác định yêu cầu thông tin, tìm nguồn thông tin đáp ứng yêu cầu và thực hiện thu nhận, tập hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Mục tiêu thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là thu thập đầy đủ, toàn diện và đánh giá chính xác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; quản lý, bảo quản, lưu trữ, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm sử dụng lâu dài, an toàn thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; công bố, công khai, cung cấp, khai thác sử dụng thuận tiện, phù hợp cho mọi đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công đơn vị trực thuộc làm đầu mối quản lý thông tin, lưu trữ tài nguyên và môi trường và các đơn vị thông tin, lưu trữ tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền.

Nội dung thu thập thông tin, dữ liệu

Theo dự thảo, nội dung thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường bao gồm:

1. Giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường: cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hoặc thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có được trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giao nộp theo quy định của pháp luật. Giấy xác nhận giao nộp sản phẩm của đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ nghiệm thu tổng thể dự án và phê duyệt quyết toán dự án theo quy định.

2. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được các tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng cho nhà nước phục vụ lợi ích chung của đất nước.

3. Thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tại các cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý. Khuyến khích, tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đang sở hữu.

Dự thảo nêu rõ, hàng năm các bộ, ngành có liên quan đến thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch thu thập, tập hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thời gian lập, phê duyệt phải bảo đảm việc phê duyệt, giao dự toán kinh phí thực hiện theo quy định. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đơn vị đầu mối quản lý thông tin, lưu trữ tài nguyên và môi trường tổng hợp đề xuất kế hoạch thu thập, giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phạm vi quản lý.

Trường hợp do đặc thù về phạm vi quản lý và quy mô, khối lượng thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có thể giao các đơn vị thông tin, lưu trữ tài nguyên và môi trường đề xuất nhu cầu về thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường chuyên ngành nhưng cần có sự đánh giá, thẩm định của đơn vị đầu mối quản lý thông tin, lưu trữ tài nguyên và môi trường.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn