(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ để đẩy nhanh việc chuẩn bị và thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư sử dụng nguồn vốn IDA (vốn được cung cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế - tổ chức của WB), làm tốt công tác chuẩn bị, trình phê duyệt văn kiện dự án, đàm phát, ký kết và trình phê chuẩn hiệp định cho các dự án thuộc năm tài chính 2015 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho Việt Nam được phân bổ cân đối giữa các năm thuộc Kỳ IDA 17 và sử dụng tối đa nguồn vốn IDA 17 dành cho Việt Nam, tổ chức thực hiện và giải ngân theo đúng lịch trình đã thống nhất với WB.

Đồng thời tổng hợp báo cáo và đề xuất việc sử dụng vốn dư trong các dự án do WB tài trợ làm vốn đối ứng, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn tất dự án.

Bên cạnh đó nâng cao tính minh bạch và phòng chống tham nhũng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án do WB tài trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của WB.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ "về việc rút ngắn thời gian thực hiện Quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ" để bảo đảm việc đàm phán, ký kết, phê duyệt và phê chuẩn các dự án ODA được triển khai đúng tiến độ đã thống nhất với nhà tài trợ.

Phan Hiển