(Chinhphu.vn) - Năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Năm 2020, KBNN tiếp tục thực hiện kiểm soát chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đáng chú ý, tính đến hết ngày 15/12, lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN trao đổi thông tin tại họp báo. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Đây là một nội dung trong buổi Họp báo chuyên đề tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Kho bạc Nhà nước ngày 20/12 tại Hà Nội.

Linh hoạt, chặt chẽ trong điều hành ngân quỹ

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chánh văn phòng KBNN cho biết, năm 2019, KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, đó là: xây dựng, triển khai các đề án, chính sách; quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN); điều hành ngân quỹ nhà nước; huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý; triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN; cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế; quản lý nội bộ hệ thống…

Tính đến hết ngày 15/12, lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao, trong đó: Thu nội địa đạt 1.146.202 tỷ đồng, bằng 97,67% so với dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 53.297 tỷ đồng, bằng 119,5% so với dự toán năm; thu từ xuất nhập khẩu đạt 332.762 tỷ đồng, bằng 110,74% so với dự toán năm.

Ước đến 31/12 tổng thu NSNN đạt mục tiêu vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Về chi, ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi, KBNN cho biết: Năm 2020, KBNN đặt ra mục tiêu phấn đấu: “Hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN”.

KBNN đã bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019.

KBNN đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ với định hướng cải cách, tin học hóa, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công điện tử… Đối với kiểm soát chi đầu tư, thời gian kiểm soát chi đã được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Đối với chi thường xuyên, KBNN áp dụng nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần, rút ngắn tối đa thời gian thanh toán xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ của đơn vị.

Với những giải pháp trên, công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN năm 2019 đạt được một số kết quả. Đối với chi thường xuyê, tính đến ngày 15/12/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 846.353 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 21.985 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 79 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 15/12/2019, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân là 257.455,8 tỷ đồng đạt 61,8% kế hoạch chính phủ giao; đạt 60% kế hoạch Quốc hội giao.

Dự kiến lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân đến ngày 31/1/2020 là 339.690 tỷ đồng, ước đạt 88,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tái cơ cấu bộ máy, kiểm soát tốt chi tiêu công

Nhấn mạnh về những cải cách của KBNN, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết: Trong năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, KBNN đã trình Bộ Tài chính ban hành quyết định sắp xếp kiện toàn lại các phòng thuộc KBNN tỉnh; quyết định theo thẩm quyền các quy định về chức năng, nhiệm vụ KBNN cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai từ ngày 1/10/2019. Kết quả năm 2019, KBNN đã cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập 15 KBNN cấp huyện và xóa bỏ 48 phòng tại KBNN TP Hà Nội và TPHCM; giảm 190 vị trí cấp trưởng và 214 vị trí cấp phó.

Lãnh đạo KBNN cho hay: KBNN tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, minh bạch, chủ động và hiệu quả; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác...

Tính đến ngày 15/12/2019, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 90,1 tỷ đồng.

Số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Về công tác thanh tra chuyên ngành: Hệ thống KBNN đã triển khai thực hiện 248/248 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% so với kế hoạch. Qua công tác thanh tra chuyên ngành, đã ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp; kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi nộp NSNN; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị được thanh tra xử lý hành chính đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm trong công tác quản lý NSNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Năm 2020, KBNN đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN.

Năm 2020, KBNN tiếp tục quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2020 để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

KBNN cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, minh bạch, chủ động và hiệu quả; phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2020 do Bộ Tài chính giao. 

Anh Minh