(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/10/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại kho bạc Nhà nước Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Như vậy, từ năm 2015 đến nay, kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 kho bạc Nhà nước cấp huyện và trên 1.950 cấp tổ đội thuộc kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Việc rà soát, kiện toàn tinh gọn bộ máy được hệ thống kho bạc Nhà nước kết hợp đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức. Theo đó, so với năm 2015, hệ thống kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế; thực hiện rà soát, tinh giản biên chế trên 160 công chức do hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Kho bạc Nhà nước cũng không ngừng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ như cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính, quy trình quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý trong cả lĩnh vực nghiệp vụ và quản trị hệ thống.

Công tác thu ngân sách nhà nước được điện tử hóa phương thức trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, rút ngắn thời gian thực hiện một giao dịch thu ngân sách nhà nước từ 30 phút xuống còn 5 phút.

Trong công tác kiểm soát chi, hồ sơ, quy trình thủ tục được đơn giản hóa, từng bước chuyển sang thanh toán trước, kiểm soát sau; thời gian kiểm soát thanh toán chi đầu tư giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, chi tạm ứng, thường xuyên thực hiện trong ngày.
Việc triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước (TABMIS), giúp cho quản lý quỹ ngân sách Nhà nước được gắn kết chặt chẽ với quy trình quản lý ngân sách từ khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách; triển khai thanh toán điện tử tập trung với hệ thống ngân hàng, đảm bảo mọi giao dịch được xử lý tự động, nhanh chóng, chính xác, an toàn; phát triển hệ thống thông tin quản lý nợ, quản lý ngân quỹ, quản lý kho quỹ,…

Anh Minh