(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

 
Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Mục 4 Giấy phép hoạt động số 0001/GP-NHNN ngày 8/6/1991 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và khoản c Điều 1 Quyết định số 68/NH-QĐ ngày 8/6/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam như sau: Vốn điều lệ: 15.275 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tăng vốn điều lệ thêm 3.525 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động 0001/GP-NHNN ngày 8/6/1991 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Quyết định số 68/NH-QĐ ngày 8/6/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.