(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 10/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012 với 90% số đại biểu tán thành.

Theo Nghị quyết đã được thông qua, tổng số thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012 là 762.900 tỷ đồng (bao gồm cả việc chuyển nguồn  vốn 22.400 tỷ đồng của năm 2011 sang).

Tổng số chi NSNN là 903.100 tỷ đồng.

Mức bội chi NSNN là 140.200 tỷ đồng, tương đương 4,8 % tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cơ cấu lại chi NSNN theo hướng ưu tiên cho con người, bảo đảm an sinh xã hội, điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước.

Cũng theo Nghị quyết, từ ngày 1/5/2012 thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng; phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu.

Một số loại phí sẽ từng bước chuyển sang giá dịch vụ theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Phát hành 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ trong năm 2012 để đầu tư cho lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục quan trọng đã được Quốc hội cho phép.

Quốc hội cho phép đầu tư trở lại nhưng  không vượt quá 30% số vượt thu so với dự toán thu hàng năm (nhưng dự toán thu phải cao hơn số thực hiện năm trước) đối với số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ trên địa bàn cho ngân sách các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường bộ. Quốc hội giao Chính phủ dự kiến phương án phân bổ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhưng không quá 200 tỷ đồng/năm đối với một địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn 2011-2015.

Nghị quyết Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường quản lý các khoản chi NSNN, nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Linh Đan