CHÍNH PHỦ

_____

Số: 17/NQ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013

_____

Trong 02 ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá: Các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả thị trường, thúc đẩy sản xuất, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán. Lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, thanh khoản của hệ thống các ngân hàng thương mại được cải thiện; chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức trung bình so với cùng kỳ các năm trước; xuất khẩu tiếp tục tăng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, dịch bệnh và tình trạng buôn lậu gia cầm được kiểm soát tốt hơn; sản xuất công nghiệp tăng khá so cùng kỳ; khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng. Vốn FDI, ODA thực hiện và đăng ký mới tăng so với cùng kỳ. An sinh xã hội được triển khai tích cực, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, công tác phòng chống các loại tội phạm được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được tăng cường; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ ở một số Bộ, cơ quan, địa phương còn thiếu chủ động, kịp thời. Tình hình kinh tế - xã hội vẫn nổi lên những khó khăn, thách thức. Lãi suất tín dụng vẫn còn ở mức cao, tăng trưởng tín dụng còn thấp, nợ xấu chưa được giải quyết cơ bản. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, chỉ số tồn kho còn cao ở một số ngành. Rét đậm, rét hại ở miền Bắc, hạn hán cục bộ ở một số tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội nước ta.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2013, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chủ yếu đã đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành các văn bản cụ thể hóa các giải pháp được nêu trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay trong quý I năm 2013; đồng thời chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh mặt bằng lãi suất phù hợp và thực hiện việc tăng dư nợ tín dụng ngay từ đầu năm hướng tới mục tiêu cả năm nhưng không dồn vào một thời điểm; tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; tập trung chỉ đạo xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng đã có đủ điều kiện xử lý.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý để ngăn chặn và xử lý việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nghiên cứu phương án thuê tổ chức kiểm toán có uy tín của nước ngoài trong trường hợp cần thiết.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện, giải ngân các nguồn vốn năm 2013 đã phân bổ; theo dõi kết quả triển khai thực hiện, kiến nghị Chính phủ xem xét nhu cầu ứng vốn kế hoạch năm 2014 cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm vào thời điểm thích hợp. Các địa phương tập trung xem xét, ưu tiên và chủ động giải quyết nợ xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm của địa phương.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực chỉ đạo thực hiện tốt việc mua tạm trữ lúa gạo, không để giá xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và ngăn chặn tình trạng buôn lậu gia súc, gia cầm; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động tuyên truyền về nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu trong nước đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn việc buôn lậu, tiêu thụ hàng giả và thực phẩm không an toàn; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tích cực triển khai các điều kiện và nội dung chuẩn bị tham gia phiên đàm phán thứ 16 Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các Bộ, cơ quan được phân công chuẩn bị các phương án đàm phán, báo cáo Chính phủ trong tháng 02 năm 2013. 

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện và công bố Bộ chỉ số về cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công giai đoạn 2013 - 2020 trình Chính phủ xem xét trước khi trình Hội nghị Trung ương 7.

- Thanh tra Chính phủ thực hiện việc thanh tra và công bố kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện với Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác tuyên truyền đúng chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án quy hoạch báo chí trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Bộ Chính trị. Các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin chính thống để kịp thời định hướng dư luận; tổ chức thông tin, đối thoại nhằm tuyên truyền, giải thích về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, đặc biệt là các vấn đề dư luận quan tâm; rút kinh nghiệm, xem xét xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện các Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2013, số 201/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, bảo đảm các điều kiện cho nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc trong không khí phấn khởi, vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; tập trung bảo đảm đầy đủ hàng hóa thiết yếu, không để thiếu hàng, sốt giá; tổ chức thăm hỏi, động viên vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm tải trọng và chở quá số khách cho phép theo tinh thần Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm thuận tiện, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông so với Tết năm trước; tăng cường phòng, chống cháy nổ, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm bình yên cho nhân dân trong dịp Tết.

2. Về Báo cáo tình hình an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước do Bộ Công an trình.

Chính phủ thống nhất nhận định: Trong thời gian qua, các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, triển khai nhiều giải pháp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tuân thủ các quy định, quy chuẩn nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật của một số cơ quan, doanh nghiệp có tình trạng mất khả năng kiểm soát an toàn, an ninh thông tin; nhiều thông tin, tài liệu bị xâm nhập, chiếm đoạt, sử dụng trái phép.

Chính phủ giao Bộ Công an, Ban Chỉ đạo an toàn thông tin quốc gia chuẩn bị nội dung để báo cáo Bộ Chính trị về tình hình an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan để chấn chỉnh công tác này.

Chính phủ thông qua các giải pháp Bộ Công an đề xuất và giao Bộ Công an chủ trì triển khai thực hiện; yêu cầu các Bộ, cơ quan đề cao trách nhiệm, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm công tác này.

3. Về dự thảo Nghị quyết một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình. 

Trong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với coi trọng bảo vệ, cải thiện môi trường và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề môi trường đang nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp: chất lượng môi trường quốc gia giảm sút, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, nhiều nơi rất nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp; khu vực khai thác khoáng sản; các làng nghề; các thành phố lớn; các lưu vực sông và khu vực nông thôn. Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải rắn, chất thải y tế… không được thu gom và xử lý triệt để đang ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân, cản trở sự phát triển bền vững đất nước.

Chính phủ thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khắc phục các vấn đề trên. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 02 năm 2013.

4. Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Chính phủ thông qua chủ trương ưu đãi, hỗ trợ cho cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở trong nước và nước ngoài theo nội dung Bộ Giáo dục và Đào tạo trình tại phiên họp này.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành theo thủ tục rút gọn để thực hiện từ  năm học 2013 - 2014.

5. Về Báo cáo kết quả phiên giải trình của Chính phủ trước Ủy ban pháp luật Quốc hội về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban pháp luật Quốc hội tại phiên giải trình; tổ chức rút kinh nghiệm về những hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh gắn với việc khắc phục những tồn tại trong công tác xây dựng thể chế đã nêu tại Báo cáo số 09/BC-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 về kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2012; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung những quy định chưa phù hợp đã được đại biểu Quốc hội phát hiện và nêu tại phiên giải trình; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật theo kiến nghị tại Báo cáo số 23/BC-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp.

6. Về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tiếp công dân, do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ trình.

Giao Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật Tiếp công dân. Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về các dự án: Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình.

Giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các dự án: Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội./.  

 

Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;    

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng; 

   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TH (3b). KhT240b

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

                  

 Nguyễn Tấn Dũng