CHÍNH PHỦ

_____

 

Số: 46/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017

 _____

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 chuyển biến tích cực hơn so với 4 tháng đầu năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; chỉ số giá tiêu dùng bình quân giảm dần; lạm phát được kiểm soát. Tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng mạnh. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi tăng cao. Thu ngân sách đạt khá. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện, cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Phát triển doanh nghiệp có nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều dấu ấn quan trọng.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại, thách thức. Diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; ngành chăn nuôi lợn gặp khó khăn, giá thịt lợn hơi vẫn ở mức thấp gây thua lỗ cho người chăn nuôi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ, ngành khai khoáng vẫn giảm sâu, ngành chế biến chế tạo tăng chậm. Giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển chậm so với yêu cầu. Nhập siêu vẫn ở mức cao. Trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn, tổng công ty quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy phát triển; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về: (1) hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; (3) phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khẩn trương rà soát, trình ban hành và triển khai thực hiện đề án, kế hoạch tái cơ cấu ngành, lĩnh vực để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Tiếp tục phát huy tinh thần, kết quả của Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp lần thứ 2, tập trung thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hằng tháng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa, đầu tư, thương mại, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% với cơ cấu tín dụng hợp lý, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống. Xem xét, điều chỉnh mở rộng hạn mức tín dụng cho vay trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng. Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động nguồn vốn vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong dân để phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2017.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ quản lý các ngành sản xuất rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực theo từng tháng. Giao Tổng cục Thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực chủ yếu vào ngày 25 hằng tháng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương phân bổ và giao vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2017; theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; thành lập Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân; xem xét bố trí, phân bổ nguồn vốn ngân sách để thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng đã được quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ còn lại của năm 2017 trong tháng 6 năm 2017; rà soát, điều chỉnh vốn ODA từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và điều chuyển vốn từ các bộ, ngành giải ngân chậm sang các bộ, ngành có nhu cầu bổ sung vốn cao hơn, có khả năng giải ngân để bảo đảm tiến độ giải ngân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, trình Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và về phát triển kinh tế tư nhân trong tháng 6 năm 2017. Tăng cường theo dõi việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

- Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính - ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể. Theo dõi chặt chẽ, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong tháng 6 năm 2017. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thuế và phí. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu theo lộ trình phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ. Khuyến khích thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương sớm có đánh giá, dự báo và cảnh báo về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Có giải pháp tổng thể, lâu dài về quy mô, cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường tiêu thụ, tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa, lượng nước sông suối, hồ chứa, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm phục vụ phát triển sản xuất. Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp.

- Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn cho Nhân dân vùng hạ du và an toàn công trình; cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt, nhất là trong đợt cao điểm mùa hè. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất phương án cụ thể tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu các loại khoáng sản tồn đọng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2017. 

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, nhất là dự án sân bay Long Thành, dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Kịp thời hoàn thiện các yêu cầu, điều kiện để Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Nghiên cứu, cơ cấu đầu tư hạ tầng giao thông hợp lý, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa các vùng, miền, địa phương. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.

- Bộ Xây dựng theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản và có giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, ổn định; báo cáo Chính phủ về tình hình, giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương; có giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên để hạn chế tình trạng khai thác cát lòng sông.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý  nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc về tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông; rà soát đánh giá cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông. Khẩn trương có hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp phục vụ cho việc sản xuất công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới... tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng.

- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn; đấu tranh phòng, chống “cát tặc”; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm du lịch; đồng thời chủ động đề xuất giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)  và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm các sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm học 2017 - 2018.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018. Tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp thiết thực phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp hè 2017.

- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

- Bộ Công an phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; triển khai các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh mạng, tấn công mạng; tập trung ngăn chặn, xử lý tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, cát, sỏi lòng sông; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa cháy nổ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tập trung điều tra, làm rõ sự cố y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.  

- Các thành phố trực thuộc trung ương, đi đầu là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; chỉ đạo chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu cực, kiên quyết không để lợi ích nhóm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận, cam kết tại các chuyến thăm, làm việc nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ủy ban Quốc gia APEC 2017 chỉ đạo tổ chức tốt các sự kiện của Năm APEC 2017.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy niềm tin, phấn khởi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2017. Đồng thời, có giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật, không đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp, hướng dẫn các bộ, cơ quan liên quan kịp thời cảnh báo, ngăn chặn và xử lý sự cố mất an toàn thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Các thành viên Chính phủ được Quốc hội yêu cầu chất vấn chuẩn bị kỹ nội dung trả lời trước Quốc hội. Các thành viên Chính phủ khác chủ động theo dõi những vấn đề cử tri, Quốc hội quan tâm, chủ động chuẩn bị và phối hợp tham gia trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

2. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

Các thành viên Chính phủ khẩn trương tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 kèm theo Tờ trình số 4459/TTr-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2017.

3. Về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (đợt 2)

 Chính phủ thống nhất:

 - Đối với vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia: Thủ tướng Chính phủ giao tổng số vốn cho các địa phương; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 - Đối với vốn trong nước bố trí cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng chính sách xã hội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu giữa số cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và vốn điều lệ trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua.

- Về phương án lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020:

+ Yêu cầu các bộ là chủ chương trình khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ bổ sung thêm vốn cho các chương trình mục tiêu từ tăng thu, tiết kiệm chi (nếu có) và các nguồn hợp pháp khác.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình mục tiêu, bảo đảm thời gian để các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đối với vốn giao cho các bộ, ngành, địa phương để thực hiện Chương trình phải trên cơ sở các mục tiêu, nội dung dự án đã được các bộ chủ chương trình tổng hợp, đã báo cáo Quốc hội và Chính phủ phê duyệt.

- Đối với số vốn bố trí để thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và bổ sung cho Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cụ thể nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người có công trong giai đoạn 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 6 năm 2017 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch bổ sung cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ này.

- Đối với số vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa phân bổ: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách bổ sung các huyện nghèo đến năm 2020 trước ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của các thông tin, số liệu, mức vốn bố trí cho từng dự án thuộc Danh mục dự án giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (đợt 2); chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn chỉnh Danh mục kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn (đợt 2) theo đúng quy định. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu cụ thể trình Chính phủ phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương xử lý những vấn đề cụ thể, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành, cắt giảm thủ tục hành chính, không để thủ tục hành chính gây chậm trễ trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

4. Về Báo cáo chuyên đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh một số ngành công nghiệp

Chính phủ thống nhất với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh một số ngành công nghiệp nhằm thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng của ngành năm 2017 nêu tại Báo cáo của Bộ Công Thương. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng đã được Chính phủ thông qua.

Đối với các kiến nghị nêu tại Báo cáo, Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, phí, thị trường... tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty thuộc các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo cụ thể và đôn đốc các bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%.

5. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng: giao Chính phủ quy định tiêu chuẩn độ tuổi bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong những trường hợp đặc biệt; tách riêng kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí chuyên môn đặc thù dành cho bộ phận thương vụ tại cơ quan đại diện để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động chuyên môn; giao Bộ Ngoại giao xây dựng đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó Bộ Ngoại giao quy định chi tiết.

Giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật này. 

6. Về thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ tại khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chính phủ thống nhất:

Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017 kết thúc thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu bằng biện pháp áp dụng giá tối thiểu. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng biện pháp áp dụng giá tối thiểu giai đoạn 2013 - 2017.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, việc quản lý giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Để triển khai quản lý giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ, Chính phủ giao:

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá dịch vụ tại cảng biển theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển thực hiện kê khai giá, niêm yết, công khai thông tin về giá; tiếp nhận kê khai giá dịch vụ tại cảng biển theo thẩm quyền quy định tại Luật giá và các văn bản hướng dẫn; nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hàng hải để tạo điều kiện cho thị trường cảng biển Việt Nam phát triển, cạnh tranh với các cảng trong khu vực; nghiên cứu, đánh giá, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý giá dịch vụ tại cảng biển cho phù hợp.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá đề xuất Chính phủ việc sửa đổi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.  

- Bộ Công Thương nghiên cứu xem xét, xử lý các hành vi về cạnh tranh, hoạt động thương mại liên quan đến dịch vụ cảng biển đảm bảo đúng quy định của Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn về hoạt động cung ứng dịch vụ cảng biển theo quy định của Luật giá, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan; thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kết nối với các cảng biển.

- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về giá dịch vụ cảng biển tại Luật giá, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và văn bản hướng dẫn liên quan; tổng hợp ý kiến của các hội viên để tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến cảng biển.

7. Về miễn thị thực đơn phương cho công dân một số nước

Chính phủ thống nhất gia hạn 01 năm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018 việc miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa I-ta-li-a khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Về đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông

Để bảo đảm mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 để triển khai thực hiện chính sách.

9. Về chính sách phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên

Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho các vùng Tây Nam bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc phù hợp với chính sách tổng thể của quốc gia và của toàn ngành.   

10. Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 5 năm 2017

Chính phủ đánh giá cao sự cố gắng của các bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thống nhất với các kiến nghị của Tổ công tác và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác; thường xuyên giao ban, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao, chủ động đổi mới cách thức làm việc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

Giao Tổ công tác hoàn thiện, ban hành Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 5 năm 2017. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của một số bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cần rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ, công việc được Quốc hội chất vấn, không để nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh.

Giao Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7  năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn./.

 

Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;    

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và

   Phát triển nhân lực;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg;

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công  báo,            

  TGĐ Cổng TTĐT CP;

- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc