CHÍNH PHỦ

_______

Số: 59/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016

 NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

_______________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ với các địa phương tháng 6 năm 2016, tổ chức vào ngày 30 tháng 6 và 01 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Trong 6 tháng đầu năm 2016, với sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực cao của các Bộ, cơ quan, công tác xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chuyển biến rõ rệt, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng, nhất là nợ đọng kéo dài, không để có khoảng trống pháp lý do chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành. Phần lớn các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh có hiệu lực trước và từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh đã được xây dựng, ban hành, bảo đảm tiến độ, đúng trình tự, thủ tục quy định, trong đó chú trọng việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh, ý kiến phản biện của các chuyên gia, cơ quan nghiên cứu, bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ và có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng xin lùi thời hạn trình hoặc xin rút khỏi chương trình một số dự án luật. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là thông tư, thông tư liên tịch còn chậm.

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 6 tháng cuối năm 2016 rất nặng nề, Chính phủ yêu cầu:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần dành sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên chỉ đạo, tập trung thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành; cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra; đổi mới cách thức phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản.

- Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo trong cả quá trình soạn thảo và trình ban hành văn bản.

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xử lý những khó khăn, vướng mắc, còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Các Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; tổ chức phân công, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để chậm tiến độ, nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành.

2. Về Dự án Luật đường sắt (sửa đổi)

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý dự án Luật đường sắt (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

4. Về Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

5. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất cho phép: Từ năm 2016 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng để lại đầu tư phát triển cơ sở hoặc lập quỹ hỗ trợ sinh viên của các trường đại học này; đối với thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn của các trường này thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành, ngân sách nhà nước xem xét cụ thể để hỗ trợ lại cho các trường này tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

6. Về cơ chế thực hiện hợp đồng EPC Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Trên cơ sở pháp luật hiện hành, Chính phủ cho phép Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo thuê tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra thiết kế kỹ thuật và giám sát quá trình thực hiện Dự án, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối an toàn công trình.

7. Về việc tổ chức đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc thí điểm giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu) theo quy định.

Giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế thống nhất danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu. Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu theo quy định.

8. Về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế

Bộ Y tế xây dựng và trình đề án thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế theo quy định. Trước mắt, đồng ý Bộ Y tế thành lập Ban mua sắm tập trung để triển khai nhiệm vụ đấu thầu thuốc của Bộ Y tế ngay trong năm 2016 theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, bảo đảm không tăng biên chế hành chính - sự nghiệp, quản lý chặt chẽ, minh bạch, không để tiêu cực, tham nhũng xảy ra.

9. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,52%, lạm phát được kiểm soát, tổng đầu tư toàn xã hội tăng, lãi suất cho vay có xu hướng giảm, tín dụng đối với nền kinh tế tăng, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng khá. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tăng cao. Khu vực dịch vụ phát triển khá, khách du lịch quốc tế đến nước ta tăng. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Số doanh nghiệp thành lập mới cùng với số vốn đăng ký tăng. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức rộng khắp với nhiều nội dung phong phú. An ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng nông nghiệp sụt giảm do hạn hán, xâm nhập mặn rất nghiêm trọng; công nghiệp khai khoáng giảm mạnh; chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng; giải ngân vốn đầu tư công chậm; xuất khẩu đạt thấp. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều yếu kém. Công tác xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Tai nạn giao thông tuy giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng riêng trong tháng 6 số người bị thương và số người chết tăng. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ và sự cố ô nhiễm môi trường biển gây chết hải sản ở một số tỉnh ven biển miền Trung ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Mặt khác, kinh tế thế giới phục hồi chậm và được dự báo không có nhiều khả quan, cùng với việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu sẽ tác động nhất định đến nền kinh tế của nước ta.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân. Chính phủ khẳng định sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; kiên trì, kiên quyết không thay đổi mục tiêu phấn đấu; khuyến khích khởi nghiệp, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, liêm chính,  phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất; ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn để tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, tạo lập nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; ưu tiên thời gian, nguồn lực thực hiện các giải pháp xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường thực hiện tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện, đưa cơ chế, chính sách phát huy hiệu quả trong cuộc sống; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, vàng trong nước và quốc tế để chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hạn chế tác động tiêu cực đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu của Quốc hội. Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các kịch bản về khả năng tăng trưởng và lạm phát để chủ động điều hành phù hợp trong mọi tình huống, nhất là tác động của việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Rà soát các dự án ODA và nguồn vốn vay ưu đãi, đề xuất Thủ tướng Chính phủ loại bỏ các dự án không cần thiết, kém hiệu quả. Theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là việc Anh rời Liên minh Châu Âu liên quan đến nghĩa vụ trả nợ công của Việt Nam để đánh giá tác động, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016. Rà soát, quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản công của các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa gắn với quá trình tái cơ cấu chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi tình hình quan hệ thương mại của nước ta với các đối tác lớn, đánh giá tác động của việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Theo dõi giá dầu thô thế giới, điều chỉnh kế hoạch khai thác dầu thô. Tổ chức hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho các ngành hàng, mặt hàng xuất khẩu. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa và thị trường biên mậu. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp chính sách để phát huy, tận dụng tối đa các cơ hội phát triển và hạn chế những thách thức của hội nhập.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung nâng cao năng lực sản xuất, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên; chỉ đạo mở rộng sản xuất thâm canh tăng vụ trong vụ hè thu và thu đông; hỗ trợ khôi phục sản xuất; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất... bảo đảm tăng trưởng nông nghiệp. Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý. Xây dựng phương án phát triển dịch vụ vận tải với cơ cấu hợp lý, hiệu quả. Nâng cao chất lượng vận tải đường bộ và đường hàng không; tăng thị phần vận tải đường sắt, đường biển và đường thủy nội địa. Tạo môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính xây dựng cơ chế huy động vốn đầu tư và dự kiến nguồn vốn đầu tư để xây dựng hệ thống đường cao tốc giai đoạn 2016 - 2020.

- Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc đẩy mạnh phân cấp việc thẩm định thiết kế, dự toán dự án đầu tư xây dựng. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ chất lượng, bảo đảm an toàn công trình xây dựng. Phối hợp với các địa phương đề xuất chính sách phù hợp để khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở, công trình văn hóa, phúc lợi cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ lãi suất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đồng thời tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển lành mạnh, bền vững.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật. Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không bảo đảm môi trường, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ yếu tố môi trường. Chỉ đạo rà soát trên phạm vi cả nước các cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để có giải pháp kịp thời. Chủ trì thực hiện các giải pháp tổng thể, toàn diện, có căn cứ khoa học và thực tiễn để ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, an ninh cho khách du lịch.

- Ủy ban nhân dân các cấp đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo các Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực lợi thế của địa phương; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành những vấn đề theo thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai và đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tích cực triển khai mạnh mẽ cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tăng cường tự chủ các trường Đại học. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao trong nước.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công, nhất là dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27 tháng 7. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mở rộng thị trường lao động ở nước ngoài. Chú trọng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển một số tỉnh miền Trung, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Bộ Y tế chủ trì thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Phối hợp với các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động có phương án bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và lợi ích quốc gia; bảo đảm an toàn các hoạt động kinh tế biển và quyền lợi của ngư dân. Có phương án đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống cháy nổ; phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình Biển Đông để chủ động có các phương án ứng phó kịp thời.

- Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tập trung thực hiện cổ phần hóa, thể hiện rõ chủ trương thoái vốn những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ, không phân biệt quy mô, kể cả doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Từng bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện đề án xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; khẩn trương công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại một số bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, đẩy mạnh phân cấp các lĩnh vực quản lý, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm. Tổ chức sơ kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2010 - 2015, triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

- Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm. Đổi mới công tác xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra theo hướng đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm, đánh giá hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; việc ban hành cơ chế, chính sách của các bộ, ngành Trung ương nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Tăng cường và nâng cao hiệu quả thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Tập trung xây dựng dự thảo sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng nhằm tạo ra cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các trường hợp đưa tin không đúng sự thật. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề xã hội quan tâm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí và người đứng đầu.

- Các Bộ, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, chủ động giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các kiến nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tại phiên họp. Văn phòng Chính phủ đôn đốc và tổng hợp việc giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, cập nhật số liệu, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

10. Về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với Nhân dân, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. Chính phủ đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Kỷ luật, kỷ cương hành chính bước đầu đã góp phần cải thiện hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật, tạo điều kiện đưa cơ chế, chính sách vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của một số cơ quan chưa nghiêm. Nhiều công việc nêu trong các Chương trình hành động, Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều Bộ, cơ quan, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức. Những tồn tại, hạn chế trên đây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, kỷ cương xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của Nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với người dân và doanh nghiệp, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương dự thảo Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2016.

Giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiến hành sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016.

11. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016

Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực, vừa giải quyết được những vấn đề trước mắt vừa chủ động triển khai mục tiêu trung, dài hạn và đạt nhiều kết quả với nhiều dấu ấn quan trọng.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức trách, nhiệm vụ của mình, tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác chỉ đạo, điều hành chuyển biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên rà soát chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai hoặc để quá hạn các nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm.

Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tích cực phối hợp, tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương theo luật định.

12. Về tình hình triển khai, giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật về đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan,  kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

13. Về việc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho CPI của tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng “Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm so với cùng kỳ năm trước” làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho “Chỉ số giá tiêu dùng của tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước” trong công tác lập kế hoạch, điều hành và đánh giá lạm phát của nền kinh tế.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội quyết định việc thay thế nêu trên; đồng thời, tính toán và báo cáo lại Quốc hội các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 có liên quan đến yếu tố lạm phát trình Quốc hội thông qua, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện.

14. Về công tác cải cách hành chính; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Giao Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo và ban hành theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện. 

15. Về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đã đề ra. Các địa phương chưa ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện cần khẩn trương ban hành, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng sở, ban, ngành trong thực hiện Nghị quyết. Các Bộ, ngành, địa phương chậm hoặc chưa ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chậm hoặc chưa có báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp cụ thể đề cao trách nhiệm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác này.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP tại một số Bộ, ngành, địa phương để triển khai trong năm 2016.

16. Về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Để thúc đẩy việc triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương:

- Hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ và công khai tiến độ xử lý hồ sơ công việc trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong năm 2016 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết tích hợp thử nghiệm các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;    

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, Thư ký PTTg;

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công  báo,            

  TGĐ Cổng TTĐT CP;

- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Xuân Phúc