(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động của Công ty.

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trong vòng 1 tháng kể từ ngày thang lương, bảng lương được công bố áp dụng.

Do vậy, theo ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, việc Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng được chuyển đổi công ty nhà nước từ tháng 10/2004, vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định nhưng đến tháng 3/2009 Công ty mới đăng ký với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng là trái với quy định nêu trên và chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 5 mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 9/8/2005 và khoản 6 mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn đơn vị rà soát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về xếp lương, nâng bậc lương, ngạch lương, đóng bảo hiểm xã hội đối với tất cả người lao động của Công ty trong thời gian chuyển sang cổ phần (từ tháng 10/2004 đến tháng 2/2009), đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai.

Nếu Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương như Công ty nhà nước thì Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đồng ý áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ đối với người lao động Công ty.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đối với người lao động tham gia BHXH

- Trước ngày 1/1/1995: Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/60 tháng

- Trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000: Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/72 tháng

- Trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006: Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/96 tháng

- Từ ngày 1/1/2007 trở đi: Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/12 tháng

(Trích Khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH)

Ban Bạn đọc