(Chinhphu.vn) - Ông Trương Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm phụ trách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 28/12, UBND tỉnh Tây Ninh công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện thí điểm hợp nhất và thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của 3 văn phòng trước khi hợp nhất (gồm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND) theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh gồm 6 người.

Ông Trương Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm phụ trách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh và 5 Phó Văn phòng (trước đây là Phó Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng cho biết, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh được thành lập trên cơ sở "4 không" là: Không thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không tăng thêm biên chế; không tăng thêm kinh phí hoạt động và công việc không được chậm trễ, không giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Từ khóa: Tây Ninh , quyết định , hợp nhất , sáp nhập