(Chinhphu.vn) - Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: báo Thái Nguyên
Theo đó, tổng số ĐBQH của tỉnh Thái Nguyên được bầu là 7, trong đó số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 và số đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức ở tỉnh Thái Nguyên giới thiệu là 4.

Về cơ cấu, dự kiến, các ĐBQH cư trú và làm việc tại địa phương sẽ gồm: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Viện Kiểm sát và ưu tiên giới thiệu 1 đại biểu thuộc lĩnh vực y tế.

Về cơ cấu kết hợp giới thiệu ứng cử, có 4 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 2 đại biểu nữ, 1 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) và 3 đại biểu tái cử.

Căn cứ phân bổ của Trung ương, thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần 25 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Hội nghị cũng đã thống nhất kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm số đại biểu tái cử từ 3 người xuống còn 2 người.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 149 người, trong đó đại biểu thuộc các cơ quan cấp tỉnh giới thiệu 43, đại biểu do địa phương giới thiệu là 106.

Cũng trong ngày 9/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dự kiến, số lượng, cơ cấu và thành phần ĐBQH khóa XV của tỉnh được phân bổ là 9 đại biểu, trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4.

Dự kiến, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 là 75, trong đó số đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 44, ở địa phương là 31. Số người được giới thiệu để hiệp thương lần thứ nhất là 140, trong đó số người ứng cử thuộc cơ quan cấp tỉnh là 44, số người ứng cử ở địa phương là 96.

Cơ cấu kết hợp như sau: Đại biểu nữ gồm 49 người (35%), đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) là 21 người (15%), đại biểu ngoài Đảng là 14 người (10%), đại biểu thuộc dân tộc thiểu số là 49 người (35%), đại biểu tôn giáo là 7 người (5%), đại biểu tái cử là 64 người (75,3% tổng số đại biểu đầu nhiệm kỳ 2016-2021).