(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Phân ban hợp tác Việt Nam - Pê-ru và Phân ban hợp tác Việt Nam - U-ru-goay.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru; thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải làm Chủ tịch 2 Phân ban trên. Thư ký 2 Phân ban là cán bộ cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên thường trực của 2 Phân ban gồm đại diện cấp Vụ các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ. Tùy theo nội dung từng kỳ họp, Chủ tịch Phân ban có thể mời đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tham gia.

Nhiệm vụ của Phân ban hợp tác Việt Nam – Pê-ru được quy định tại Điều 2 Hiệp định về việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pê-ru ký ngày 27/8/2015.

Còn nhiệm vụ của Phân ban hợp tác Việt Nam - U-ru-goay được quy định tại Điều 3 Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay ký ngày 09/12/2013.

Các thành viên 2 Phân ban nêu trên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.

Hoàng Diên

 

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , thành lập , Phân ban , kinh tế , thương mại , đầu tư