(Chinhphu.vn) - Tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang để ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang.

Dự kiến, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/2019.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho TTXVN biết, căn cứ pháp lý hợp nhất 3 văn phòng để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang dựa trên Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND cấp tỉnh mà Tiền Giang là một trong những địa phương được chọn.

Mặt khác, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh Tiền Giang đã có tờ trình và được HĐND tỉnh khóa IX thông qua. Sự hợp nhất trên nhằm cụ thể hóa việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, 9 phòng, 1 ban và 3 trung tâm. Biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng được xác định theo vị trí việc làm nhưng không vượt quá số lượng hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.

BT