(Chinhphu.vn) - Hội thảo “Bảo vệ an ninh kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” mang tính chủ động, trao đổi, nghiên cứu và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phải được coi là vấn đề cấp bách, mang ý nghĩa chiến lược trong tình hình hiện nay.
Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Bảo vệ an ninh kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Ngày 19/4, Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Bảo vệ an ninh kinh tế (ANKT) trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã được tổ chức tại trường Đại học An ninh nhân dân (Đại học ANND).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định vấn đề ANKT hết sức hệ trọng với mỗi quốc gia vì nó liên quan mọi mặt của cuộc sống, xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho vấn đề ANKT nhưng đồng thời cũng đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mới sẽ có ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực kinh tế, tài chính và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, mất an ninh, do sự lợi dụng công nghệ cao của các thế lực thù địch để mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do đó, Hội thảo “Bảo vệ ANKT trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” mang tính chủ động, trao đổi, nghiên cứu và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANKT trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phải được coi là vấn đề cấp bách, mang ý nghĩa chiến lược trong tình hình hiện nay.

Với sự phát triển, ứng dụng mạnh mẽ của con người trong sử dụng mạng internet, trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, theo Thứ trưởng Bộ Công an, hội thảo này cần đặt ra một số mô hình tác động chính trong thời đại công nghệ số, chú ý rút ra những bài học không thành công từ sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ thứ tư.

Đã có 56 bài tham luận có giá trị đóng góp được gửi tới Hội thảo gồm nhiều bài viết có giá trị của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương, để làm rõ quan điểm của Đảng và gắn với công tác bảo vệ ANKT trong tình hình mới, nhất là trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết quả hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học thiết thực cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ ANKT trong tình hình mới.
Nhật Nam