(Chinhphu.vn) – Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, giữa Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, bộ, ngành có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; đồng thời, nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Tòa án nhân dân tối cao sẽ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật tại Tòa án nhân dân tối cao do 1 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Ban Cán sự Đảng các Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, Thành ủy bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố mình. Thời gian thực hiện trước ngày 15/8/2020.

Kế hoạch triển khai gồm: Tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các hoạt động triển khai Luật; xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án; thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; thi đua, khen thưởng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án; hợp tác quốc tế trong triển khai thi hành Luật…

Vũ Phương Nhi