Trang chủ » Chuyên đề » Phát triển hệ thống điện mặt trời

Cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời

15:12, 14/04/2017

Theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai.