(Chinhphu.vn) - Sáng 18/8, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức Hội thảo góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020).

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Ritsu Nacken; đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đại diện các nhóm thanh niên đến từ một số địa phương tham dự Hội thảo.

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) gồm 3 nội dung lớn: Thứ nhất là mục đích, yêu cầu; thứ hai là phần nội dung với 6 mục tiêu được đề ra và thứ ba là tổ chức thực hiện.

Dự thảo Kế hoạch nêu rõ mục đích là điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2020; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Dự thảo đề ra 3 yêu cầu là: Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và UBND các cấp trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện Chiến lược; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020 như giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với nghiên cứu và ứng dụng công nghệ; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên…

Nguyễn Hoàng