(Chinhphu.vn) - Cục Hải quan Quảng Bình đang triển khai đo thời gian giải phóng hàng tại 2 chi cục hải quan cửa khẩu trực thuộc. Tiếp đó, Cục Hải quan Hải Phòng cũng sẽ tiến hành đo thời gian giải phóng hàng tại 4 chi cục.
Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Hòn La, Quảng Bình
Theo kế hoạch, từ 23 đến 28/9, Cục Hải quan Quảng Bình tổ chức đo thời gian giải phóng hàng tại 2 Chi cục Hải quan cửa khẩu: Cha Lo và cảng Hòn La, đây là 2 đơn vị có số lượng tờ khai phát sinh lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Còn tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư- Gia công, Chi cục Hải quan KCX-KCN là 4 đơn vị được Cục Hải quan Hải Phòng lựa chọn đo thời gian giải phóng hàng trong năm 2019. Kế hoạch thực hiện đo thời gian giải phóng hàng từ 23 đến 28/10/2019.
Việc triển khai đo thời gian thời gian giải phóng hàng nhằm đo lường thời gian tác nghiệp ở từng khâu nghiệp vụ, đồng thời đánh giá, kiểm tra quá trình thực hiện các thủ tục hải quan, xác định thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Mặt khác, phân tích, đánh giá các dữ liệu, kết quả đo; so sánh kết quả đo giữa các năm để làm cơ sở đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan hàng hóa.
Đo thời gian giải phóng hàng thực hiện từ khi đăng ký chính thức tờ khai hải quan IDC/EDC đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng.
HT